Wednesday, September 20, 2006

 

เศรษฐกิจพอเพืยง

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาขนโดยทั่วไป

Tuesday, September 19, 2006

 

ภาพประทับใจงานเฉลิมฉลองครองราชครบ 60 ปี

 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว
ชื่อนางสาววรรณวิศา ปาปะเขา
เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529
อายุ 19 ปี
ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส.2
แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ วิทยาลัยอาชิวศึกษามหาสารคาม
มีพี่น้องร่วมมารดา 2 คน
ที่อยู่
20 หมู่ 2 บ้านตำแย ต. แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

 
Link
www.noonuy.blogspot.com
www.yahoo.com.com
www.google.com
www.tuk6.blogspot
www.hotmaill.com

 
รูปในหลวงของเรา

 

พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์
ออเบอร์น (Mount Aubun) เมืองแคมบริดจ์ (Cambridge) รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๑๒๘๙ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ มีพระนามเดิมว่า "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช" เป็นพระโอรสพระองค์เล็ก ในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซึ่งภายหลัง ทั้งสองพระองค์ ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตราธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก ประเทศเยอรมนีเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา กลับประเทศไทย ประทับ ณ วังสระปทุม ต่อมาในวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ สมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคต ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงเจริญพระชนมายุได้ไม่ถึง ๒ ปี และเมื่อมีพระชนมายุได้ ๕ ปี ได้ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้น ณ โรงเรียนมาแตร์ เดอี กรุงเทพฯ จนถึงพุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียน Miremont ทรงศึกษาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ จากนั้นทรงเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, Chailly sur Lausanne แห่งเมืองโลซานน์ แล้วทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงเลือกศึกษา ในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ในพุทธศักราช ๒๔๗๗ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจาอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๘ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๘ และได้โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในพุทธศักราช ๒๔๘๑ โดยประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นการชั่วคราว แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนถึงพุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวังในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เสด็จสวรรคตโดยกระทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนั้น แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงต้องทรงอำลาประชาชนชาวไทย เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙ เพื่อทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม ในครั้งนี้ ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย และวิชารัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ทรงศึกษาอยู่เดิมระหว่างที่ประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศนั้น ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาในหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร กับหม่อมหลวงบัว (สนิทวงศ์) กิติยากร (ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาพรอิสริยยศ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ และขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๕) ต่อมาทรงหมั้นกับ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในพุทธศักราช ๒๔๙๓ เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร ประทับ ณ ที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ต่อมาในวันที่ ๒๘ เมษายน ปีเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บัมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิมพระบรมนามาภิไธยตามจารึกในสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีหลังจากเสร็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรักษาพระสุภาพ ณ เมือง โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่คณะแพทย์ได้ถวายคำแนะนำ และระหว่างที่ประทับในเมืองโลซานน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีประประสูติกาลพระราชธิดา พระองค์แรก คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งประสูติ ณ โรงพยาบาลมองซัวซีส์ เมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๔และเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์แรกเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดาดโหฐาน พระราชวังดุสิต จากนั้นทรงย้ายที่ประทับไปประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สำหรับเป็นที่ประทับแทนการที่รัฐบาล จะจัดสร้างพระตำหนักขึ้นใหม่ และที่พระที่นั่งอัมพรสถานนี้เอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลพระราชโอรส และพระราชธิดา อีกสามพระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และในพุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมุฏราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ และในพุทธศักราช ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระผนวช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการทรงปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ตลอดเวลา ๑๕ วัน ที่ทรงพระผนวชอยู่ และจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้อย่างเรียบร้อยเป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงมรพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีเดียวกันนั้นเอง และในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ หลังจากทรงประกอบพิธีเฉลิมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งได้ต่อเติมขึ้นใหม่แล้วทรงย้ายที่ประทับ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กลับไปประทับที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จนถึงปัจจุบัน***ที่มา : http://www.rtaf.mi.th/news/a01/king/king.html

 

การสนทนาและสื่อสารอินเทอร์เน็ต

การสนทนาและสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
การสนทนาและสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตICQTrillian โปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆแบบทันทีทันใด ผ่านการติดต่อสื่อสารยอดนิยมทั้ง mIRC, ICQ, MSN และ Yahoo Messenger ได้พร้อมกัน ด้วยส่วนจัดการพื้นฐาน เช่นการจัดกลุ่ม นำเข้ารายชื่อ ,แจ้งเตือนข้อความรุ่น: 0.74 ขนาด: 2.47 MBประเภท: ฟรี ระบบ: 95/98/NT/ME/2000/XPdownloadICQ Lite เป็นรุ่นจิ๋วของโปรแกรมไอซีคิว ที่ตัดความสามารถบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดและเข้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านส่วนใช้งานพื้นฐาน โดยการทำงานหลักก็ยังคงมีให้ใช้งานอย่างครบครันรุ่น: 4.0 ขนาด: 1.82 MBประเภท: ฟรีdownloadICQ Pro 2003b สื่อสารไร้พรมแดน โปรแกรมรับ-ส่งข้อความแบบทันทีทันใดระหว่างกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ตอบสนองการสื่อสารได้อย่างไม่จำกัดด้วย ส่วนใช้งานและความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็น การรับ-ส่งข้อความ,อัลบั้มภาพ, เสียง, เว็บรุ่น: - ขนาด: 4.40 MBประเภท: ฟรี ระบบ: 98/2000/Me/XPdownloadMSN Messenger โปรแกรมรับ-ส่งข้อความที่กำลังได้รับความนิยมและมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากความได้เปรียบที่มีมาให้กับระบบปฏิบัติการ และการเข้าใช้งานได้สะดวกด้วยอีเมล์ของฮอตเมล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนใช้บริการอยู่ สามารถใช้งานร่วมกับ HOTMAIL ได้ รุ่น: 6.2 ขนาด: 5.00 MBประเภท: ฟรี ระบบ: 98/2000/Me/XPdownloadYahoo Messenger โปรแกรมคล้ากับ MSN แต่เป็นของค่าย Yahoo เค้า ความสามารถก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ น่าใช้เหมือนกัน Graphic สวยรุ่น: 6.0 ขนาด: -- MBประเภท: ฟรี ระบบ: 98/2000/Me/XPdownloadSanook QQ เพิ่มความมันส์ในการสนทนาด้วยอีโมติคอนเคลื่อนไหวได้ และเพิ่มเองได้ เปลี่ยนฉากหลังในหน้าต่างสนทนามีให้เลือกถึง 7 แบบ ดูหนัง-ฟังเพลงไปพร้อมๆ กับเพื่อน คุณสามารถแบ่งให้เพื่อนดูหนัง/ฟังเพลงผ่าน media file จากเครื่องของคุณได้ แบ่งไฟล์บนเครื่องให้เพื่อนเข้ามาใช้งาน แบ่งปันข้อมูลให้แก่กันได้สะดวกขึ้น รุ่น: 2.0 ขนาด: 6.3 MBประเภท: ฟรี ระบบ: 98/2000/Me/XPdownloadMSNระบบ MSN Mobile Buddy ในฝรั่งเศส (ไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะครับเนี่ย) ซึ่งอาจจะมีปรับปรุงระบบอะไรบางอย่าง ครับ จากข้อสังเกต ที่ทราบมาคือ ข้อความ จากเดิมในเวลาที่เราจะส่งข้อความไปยัง MSN Mobile Buddyจะเป็น “Messages you type here are delivered to a mobile phone or pager. The recipient may be charged for each message by his or her wireless service provider.” กลายเป็น “Messages you type here are delivered to a mobile phone or pager.”2.Connectivity Trouble Shooter Fires Stray Bulletsสำหรับใน msn เวอร์ชั่น 7.5 ที่มีระบบ Connectivity Trouble Shooter ซึ่งเจ้าระบบนี้เอง เป็นปัญหาอยู่ โดยมีรายงานว่า หลังจากที่ได้คลิก Connectivity Trouble Shooter แล้วนั้น ทำให้ บางโปรแกรมไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ตามปรกติ ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ (7.5.0311) ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้แล้วครับส่วนการปรับแก้ในส่วนอื่นๆ หากมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา จะนำมาบอกกันอีกทีนะครับรวมทั้ง Messpatch ด้วยนะครับ ที่ยังไม่มีออกมาสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้ คิดว่า น่าจะไม่เกินภายในวันศุกร์หรือเสาร์นี้แน่นอน

 

การติดตั้งและใช้งานเว็บ web browser

การติดตั้งและใช้งานเว็บweb browser
การติดตั้งและใช้งานเว็บ Web Browser เช่น IE , Fire, OperaIE 3001ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมสรรพาวุธ (Introduction to Ordnance Engineering)1-0-1วิชาพื้นฐานบังคับ : -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ แนวทางของหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมสรรพาวุธ กับการใช้ งานในกองทัพบกOE/ME 3101วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1002โครงสร้างของอะตอม ชนิดของพันธะแบบต่าง ๆ ในโครงสร้างของอะตอม การจัดตัวของะตอมนโครงสร้าง ของวัสดุ คุณสมบัติทางเชิงกล ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทาง เชิงกลับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง อะตอม แผนภูมิแสดงภาคของโลหะผสม แผนภูมิ ิแสดงาคของเหล็กผสมกรรมวิธีทางความร้อน เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่ม เหล็ก กรรมวิธีในการเปลี่ยนรูปโลหะOE/ME 3102ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)10-2-1วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101สาธิตให้ดูหรือปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของวัสดุตามเนื้อหาในวิชา วัสดุวิศวกรรมIE 3101เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : SS 2101การพิจารณาค่าของเงินที่แปรผันกับเวลา การศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเสื่อมราคาของครื่อง จักรกลและสิ่งอุปกรณ์ ระบบภาษี การสับเปลี่ยนหรือทดแทนของหน่วยงานในด้านวิศวกรรมในแผนกต่าง ๆIE 3301เครื่องมือวิศวกรรมและการปฏิบัติงาน (Engineering Tools and Operations)1-2-2วิชาพื้นฐานบังคับ : -ศึกษาคุณลักษณะของเครื่องมือช่างต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือวัด โดยเน้นหนักถึงการใช้งานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายรวม กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือตัด อัด และขึ้นรูปIE 3302กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -ศึกษาคุณลักษณะและวิธีการทางเทคนิคของการใช้เครื่องจักรกลโรงงาน การเชื่อมโลหะ งานโลหะแผ่น การหล่อโลหะ และการอบชุบโลหะด้วยความร้อนIE 4102การบริหารทางอุตสาหกรรม (Industrial Management)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -วิวัฒนาการด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนและการควบคุมการผลิต หน้าที่ทางการบริหาร การบริหารงานผลิต บุคคล และงานจัดซื้อ ความเป็นผู้นำด้านการบริหารและการแก้ไขปัญหา การศึกษาการ ทำงาน และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมIE 4103การศึกษางานอุตสาหกรรม (Industrial Study)0-3-1วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 4102ศึกษาการบริหารงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมของกองทัพIE 4104การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process Analysis)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 3302กรรมวิธีการผลิต วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต วิวัฒนาการของการออกแบบกรรมวิธีการ ผลิต การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิต การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตIE 4401การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 3601, IE 3302 ศึกษาหลักสถิติเบื้องต้นสำหรับการควบคุมคุณภาพ ความน่าจะเป็น แผนภูมิควบคุมข้อมูลแบบตัวแปร แผนภูมิควบคุมข้อมูลแบบคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ เส้นโค้งแสดงคุณสมบัติในเชิงปฏิบัติ ความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ กลุ่มสร้างคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในทางทหารIE 4402การวิจัยการดำเนินงาน 1 (Operations Research 1)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 3601ขั้นตอนรูปแบบการวิจัยการดำเนินงานในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การเลือกตัวแปรเชิงเส้นตรง ปัญหาทางการขนส่ง รูปแบบปัญหาการจัดงาน การวางแผนสำหรับโครงงาน การกำหนดงานและขั้นตอนของ งาน รูปแบบปัญหาทางพัสดุคงคลัง และการเลือกตัวแปรเชิงพลวัตIE 4403การวิจัยการดำเนินงาน 2 (Operations Research 2)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 4402ความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีแถวคอย การจำลองแบบปัญหาระบบงาน ขบวนการสะโตคาสติก รูปแบบ ปัญหาทางพัสดุคงคลัง การเลือกตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็ม การเลือกตัวแปรให้สอดคล้องกับหลายวัตถุประสงค์IE 4601การศึกษาการทำงาน (Work Study)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 4102 หลักการเบื้องต้นในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยและลดความล้าในการปฏิบัติงาน การวัดผลงานและการปรับปรุงวิธีการทำงาน การตั้งเวลา มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การตอบแทนIE 5105การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม (Industrial Cost Analysis)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 3101ลักษณะของต้นทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประมาณการและวิเคราะห์ การลงทุน การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด การลดการเสี่ยง การพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนIE 5201การควบคุมมลภาวะ (Pollution Control)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเกิดมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกัน การควบคุมและการแก้ไขมิให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม ภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมIE 5501การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 4403, IE 4601การพยากรณ์เพื่อการออกแบบวางแผนและควบคุมการผลิตเบื้องต้น การวิเคราะห์ขบวนการผลิตในเชิง คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลองแบบต่าง ๆ ในระบบสินค้าคงคลัง การวางแผนความ ต้องการวัสดุIE 5502การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Layout)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 3101, IE 4601, IE 5501การเลือกสถานที่ในการสร้างโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบองค์ประกอบของโรงงาน การจัดระบบการผลิตและการเคลื่อนย้ายวัสดุIE 5503การจำลองแบบงานอุตสาหกรรม (Industrial Simulation)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2003, IE 4403 การจำลองแบบงานอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ในเรื่อง การดำเนินการ ระบบ เวลาและอื่น ๆ การนำผลของการจำลองแบบไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมIE 5901โครงการค้นคว้าวิจัย (Senior Project)0-6-3วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์นักเรียนนายร้อยจะต้องจัดทำโครงการพิเศษที่สนใจเสนอ เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับการค้นคว้าแก้ปัญหา และรู้จักทำรายงานประกอบIE 5902สัมมนา (Seminar)0-1-0วิชาพื้นฐานบังคับ : - จัดให้มีการบรรยายพิเศษหรือให้นักเรียนนายร้อยแสดงผลงานของตนตามความเหมาะสมIE 6202การบำบัดน้ำเสีย (Water Wastes Treatment)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1002แหล่งและคุณลักษณะของน้ำทิ้ง การกำจัดน้ำเสียโดยสังเขป การกำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ การกำจัด สิ่งสกปรกที่ละลายน้ำด้วยวิธีการทางเคมี ทฤษฎีการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีชีววิทยา การกำจัดตะกอน ปัญหา น้ำเสียIE 6203มลภาวะอากาศ (Air Pollution)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1002ลักษณะแหล่งของมลภาวะอากาศ มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ มลสารแบบอนุภาคและลักษณะ สมบัติ วิธีวัดและเก็บตัวอย่างมลสารในอากาศ แนวความคิดในการควบคุมมลภาวะอากาศIE 6303เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ (Steel and Cast Iron)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101, OE/ME 3102เหล็กกล้าคาร์บอน การอบชุบขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของออสเตนไนท์ เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าผสม คุณสมบัติพิเศษ เหล็กกล้าหล่อ เหล็กหล่อขาว เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อ กลาไฟต์กลม เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อทนการเสียดสี เหล็กหล่อทนการกัดกร่อน อิทธิผลของธาตุผสมในเหล็กหล่อIE 6304เทคโนโลยีพลาสติก (Plastic Technology)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101, OE/ME 3102โครงสร้างของพลาสติก การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิต การผลิตพลาสติกในแบบงานรีด งานเคลือบแผ่น วัสดุด้วยพลาสติก การผลิตภาชนะกลวงด้วยการฉีดเป่า การหล่อแผ่นฟิลม์พลาสติก งานฉีดพลาสติก การผลิตโฟมโดยย่อ การผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาสIE 6305เซรามิค (Ceramic)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101, OE/ME 3102โครงสร้างแบบต่าง ๆ ของวัสดุเซรามิค วัตถุดิบในการผลิตเซรามิค เนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์เซรามิค การขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์เซรามิค การอบผลิตภัณฑ์ให้แห้งและการตบแต่งก่อนเผา การเคลือบ การเผา และอิทธิพลของ อุณหภูมิในการเผาต่อวัตถุดิบเซรามิคIE 6306เทคโนโลยีในงานหล่อวัสดุ (Foundry Technology)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101, OE/ME 3102เทคโนโลยีในการหล่อโลหะ การออกแบบหล่อโลหะ เทคนิคการทำแบบหล่อ ต่าง ๆ การทำแบบหล่อทราย การทำแบบกระสวน วิธีการใช้เตาหล่อแบบต่าง ๆIE 6307เทคโนโลยีในงานเชื่อม (Welding Technology)2-2-3วิชาพื้นฐานบังคับ : OE/ME 3101, OE/ME 3102ศึกษาถึงเทคนิคในการเชื่อม การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการเลือกวิธีการเชื่อม คุณลักษณะของเครื่องเชื่อมแบบต่าง ๆ ความปลอดภัยและข้อควรระวังในการทำงาน การตรวจชิ้นงานเชื่อมIE 6404ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : IE 4403การสร้างรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีแถวคอย เพื่อนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาทางทหาร เช่นนโยบายเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์คงคลังIE 6504การดำเนินกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อข้อมูล (Electronic Data Processing Systems)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2003หลักการของไมโครโพรเซสเซอร์ และระบบการดำเนินกรรมวิธีต่อข้อมูล ไมโครคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทางวิศวกรรมIE 6602มนุษยสัมพันธ์ในโรงงาน (Human Relations in Industry)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -แนวความคิดของมอสโลว แมคเกรเกอร์ เฮิทซ์เบิก ทฤษฎีความต้องการสัมฤทธิ์ผลของแมคคลิลแลน การเพิ่ม ผลผลิตโดยเทคนิคการจูงใจ ขวัญในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผู้ควบคุม การติดต่อสื่อสารในระบบ องค์การ การพัฒนาบุคคล จิตวิทยาทางวิศวกรรมIE 6603การรักษาความปลอดภัยในโรงงาน (Industrial Safety)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -พื้นฐานของการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน หน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่ควรกระทำ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน การปลูกฝังความสนใจและการสอนงานเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์การป้อง กันภัย ในขณะทำงาน และการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยIE 6604ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนในงานวิศวกรรม (Human Factors in Engineering)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : -ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ การรับความรู้สึกทั้งทางกายและใจ บุคลิกลักษณะและขีดความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับระบบงานซึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร ปัจจัยที่กระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เทคนิคการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆIE 6605วิเคราะห์การถดถอยสำหรับนักวิจัย (Regression Analysis for Research Workers)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 3601การถดถอยเชิงเส้นตรงแบบมีตัวแปรเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ วิเคราะห์การถดถอยโดยใช้เมตริกซ์ การถดถอยแบบมีหลายตัวแปร การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้นตรง รวมทั้งการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์การถดถอยIE 6606การออกแบบการทดลองสำหรับนักวิจัย (Experimental Design for Research Workers)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 3601การวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบการทดลอง การออกแบบบล็อก ลาตินสแควร์ การวิเคราะห์ความ แปรปรวนร่วม การออกแบบโดยวิธีแฟคทอเรียล และองค์ประกอบของความแปรปรวนIE 6903หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Special Topics in Industrial Engineering)3-0-3วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์กองวิชาจะเปิดสอนวิชาในแขนงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก ตามความเหมาะสมFirefoxFirefox เป็นเว็บเบราเซอร์ขนาดกระทัดรัดที่ทำให้คุณท่องเว็บได้เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นดาวน์โหลดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเหตุผลสำคัญที่สุดที่คุณควรจะเปลียนมาใช้ Firefox ก็คือ Firefox ช่วยให้คุณปลอดภัยจากการคุกคามของสปายแวร์ โดยการไม่โหลด ActiveX control ที่อันตราย ทั้งยังมีเครื่องมือเพื่อความเป็นส่วนตัวครบชุด เพื่อให้กิจกรรมออนไลน์ของคุณเป็นธุระส่วนตัวของคุณจริง ๆป้องกันวินโดว์ป๊อปอัปหยุดป๊อปอัปโฆษณาที่น่ารำคาญTabbed Browsingดูเว็บหลาย ๆ หน้าพร้อมกันภายในวินโดว์เดียวเพื่อประหยัดเวลาและไม่ต้องมีวินโดว์มากมายเกะกะบนหน้าจอ เปิดลิงก์ทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อให้มันโหลดเสร็จพร้อมสำหรับการอ่านเมื่อคุณพร้อมที่จะอ่านมันการค้นหาอย่างชาญฉลาดคุณสามารถค้นด้วย Google ได้ทันทีจากทูลบาร์ และ Find bar ก็ช่วยให้คุณค้นหาข้อความในหน้าเว็บทันทีที่คุณคีย์ได้โดยไม่บดบังส่วนใดของเว็บLive Bookmarkรับหัวข้อข่าวสด ๆ และการ update จากเว็บไซต์ที่รองรับเทคโนโลยี RSSดัดแปลงได้ตามต้องการคุณสามารถดัดแปลงทูลบาร์เพื่อเพิ่มปุ่มใหม่ ติดตั้ง extension เพื่อเพิ่มความสามารถใหม่ เพิ่ม theme ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าตา หรือเพิ่ม search engine ใหม่ได้อย่างไม่จำกัดติดตั้งง่ายโปรแกรมติดตั้งของ Firefox ทำให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ระบบ Easy Transition ช่วย import setting, favorite, password และข้อมูลอื่น ๆ จาก Internet Explorer และเบราเซอร์อื่น ๆ ให้คุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มต้นท่องเว็บได้ในทันทีที่ติดตั้งเสร็จ OeraCustomize search engines ใน Opera 9 technical preview 21151ReviewsAuthor: n-blue07 February 2006 - 23:12อ่าน: 16 Talkback 1 จากที่ Opera ได้ปล่อยเวอร์ชั่น 9 technical preview 2 ออกมาพร้อมคุณสมบัติใหม่หลายอย่าง นอกเหนือจากคุณสมบัติเด่นอย่าง Thumbnail preview และ BitTorrent และ Opera 9 technical preview 2 ให้ความสะดวกกับผู้ใช้อย่างมากในการปรับเปลี่ยนระบบการค้นหา เพิ่มและปรับแต่ง search engines ของบราวเซอร์ได้ตามความต้องการทั้งนี้นอกเหนือจากที่มี search engines จากค่ายหลักต่างๆ มาให้ครบถ้วนแล้ว หากผู้ใช้ต้องการเพิ่ม search engine โดยการจำเพาะสำหรับการค้นหาในเว็บไซด์ก็ทำได้ไม่ยาก ขั้นตอนการตั้งค่าไม่วุ่นวาย เพียงไม่กี่คลิก1. ผู้ใช้ต้องไปตรงส่วนของการค้นหน้าของหน้าเว็บไซต์นั้นหรือ บริเวณที่มีช่องกรอกข้อมูลสำหรับการค้นหา (search field) แล้วคลิกขวา เลือก Create Search..2. จะมีหน้าต่างขนาดเล็กปรากฏออกมา ผู้ใช้ต้องใส่ short cut ที่เป็นอักษรย่อ เช่น ns โดยต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่เดิม หากไม่ใส่ short cut จะไม่มีการบันทึก search ที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มให้ 3. กด OKการค้นหาผู้ใช้สามารถไปตรงช่องการค้นหา คลิกที่ลูกศรแล้วเลือก search engine พิมพ์คำที่ต้องการค้น Opera จะแสดงผลการค้นหาจากเว็บไซต์นั้นๆ ให้ทันทีระบบ Customize search engines มีข้อด้อยอยู่ 2 อย่างคือไม่สามารถตั้ง search engine ใดเป็นตัวหลักได้ (defualt) และไม่สามารถเรียงลำดับใหม่ได้

 

ประวัตผอ.สพท.มค.1

ประวัติผอ.สพท.มค.
1นายสุรัตน์ ดวงชาทม:: ประวัติ ::ข้อมูลส่วนตัว- เกิดวันที่ 21 กันยายน 2498 - ปัจจุบันอายุ 51 ปีสถานที่ติดต่อ- 595/1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคามการศึกษา (ขั้นสูงสุด)ปริญญาเอก (ศษ.ด.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จบการศึกษา พ.ศ. 2549)ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จบการศึกษา พ.ศ. 2539)ปริญญาตรี (กศ.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จบการศึกษา พ.ศ. 2523)พ.ม. ศึกษาด้วยตนเอง (จบการศึกษา พ.ศ. 2519)ป.กศ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม (จบการศึกษา พ.ศ. 2517)ม.ศ.3 โรงเรียนพร้อมจิตน์วิทยา (จบการศึกษา พ.ศ. 2515)ป.7 โรงเรียนโกสุมพิสัย (จบการศึกษา พ.ศ. 2512)ป.4 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา (จบการศึกษา พ.ศ. 2509)ประสบการณ์การทำงาน- ครูผู้สอน 8 ปี- ผู้ช่วยครูใหญ่ 1 เดือน- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ 6 ปี- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ 4 ปี- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด 5 ปี- ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด 5 ปี- ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติประจำเขตการศึกษา 10 เป็นเวลา 1 ปี- ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 ปีตำแหน่งปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

qประวัติความเป็นมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ ได้บัญญัติสิทธิ และเสรีภาพด้านการศึกษาของ ปวงชน ชาวไทยไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้ อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และในบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๓๕(๓) ได้กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีภายในเวลาห้าปี หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต้อง เตรียมการให้พร้อม ที่จะจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ มาตรา ๑๐ ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้อง จัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและ มีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย” เพื่อเป็นการตอบสนองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเป็น หน่วยงานที่จะต้องมารวมกัน เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิสัยทัศน์ ประชากรในวัยเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพในระดับสากลพันธกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันธกิจ จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมี คุณภาพตามมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๕ ประการ
๑. สร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมุ่งสู่ระดับสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจ
มุ่งหมายมั่นสรรสร้างงานเพื่อบ้านเมืองให้รุ่งเรืองเลื่องลือไกลในอิสานผลิตคนคุณภาพเข้าสู่งาน เพื่อสืบสานปณิทานงานไอที
จดใจจำ
เป็นปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจ ประทับในความคิดสนิทแน่นค่านิยมอดทนมุ่งมั่นสร้างสรรสิ่งดีมีความจริงใจรักใคร่ปรองดองมุ่งมองการไกลมีวินัยเสียสละไม่ละสังคมชื่นชมคนดี
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำวิสัยทัศน์ด้านไอทีเป็นนักเทคโนโลยีที่สร้างสรรมีวินัยใฝ่รู้คู่จรรยาบรรณมุ่งสู่ฝันความเป็นเลิศวิชาการสสส
รู้จริงทำได้ เข้าใจชีวิต
ปรัชญาวิทยาลัย
จัดการศึกษาและอบรมแก่ผู้เรียนเพื่อให้มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา BC
สร้างสรรคุณภาพให้ชีวิตพัฒนาธุรกิจด้วยไอทีเป็นคนดีของสังคม
วิสัยทัศน์BC
พัฒนานักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีคุณภาพเก้าสู่มาตราฐาน ของงานธุรกิจสากล
พันธกิจ BC
พัฒนาการจัดการ ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่มาตราฐานสากลพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เกิดความรู้อย่างมีทักษะในวิชาชีพสร้างนักคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีความคิดสร้างสรรและมีคุณธรรม จริยธรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม

 
แบบฝึกหัดท้ายบทรายวิชาตอนที่ 11.ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องอินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร
2. ข้อใดบอกถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องช่วยให้สามารถดูโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลในรูปไปรษณีย์อินทรอนิกส์ (E-mail) ได้ช่วยให้สามารถติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3. อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเมื่อใดพ.ศ. 25104. สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการใดARPANET5. ARPANET แบ่งการบริหารเครือข่ายเป็นกี่เครือข่าย2 เครือข่าย6. หน่วยงาน NSF คือหน่วยงานใดต่อไปนี้National Science Foundation
7. อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยครั้งเริ่มแรกทางด้านใดด้านการศึกษา
8. มหาวิทยาลัยที่มีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้แห่งแรกในประเทศไทย คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. เมื่อกล่าวถึง ICQ จะทำให้นึกถึงบริการใดในอินเทอร์เน็ตChat
10. บริการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตคือE-mail
แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 2ตอนที่ 11.
1.Modem ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก. Modulator-Demodulator ข. Modulater-demodulator ค.Modula-Demodu ง.Modula –Demodulator
2. Modem ที่ใช้งานโดยทั่วไปเมื่อแบ่งตามลักษณะงานได้กี่แบบ
ก. 1 แบบข. 2 แบบค. 3 แบบง. 4 แบบ
3. คือใดคือระดับความเร็วมาตรฐานที่ใช้งานของโมเด็มในปัจจุบัน
ก. 55 kbps ข. 55.6 kbps ค. 56 kbps ง. 56.6 kbps
4. โปรแกรมใดต่อไปนี้เป็น Opertating Software
ก. Window XP ข. Microsoft Excel ค. Internet Explorer ง. MSN Browser
5. โปรแกรมใดต่อไปนี้เป็นโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ก. Intemel Explorer ข. Miscrodolf word ค. Microsolf Exel ง. Namo Education
6. ข้อใดคือความหมายของ ISP
ก. Intarnet Service Provider ข. Internet Service Provider ค. Internet Service Provider ง. Internet Service Rrovider
7. การติดต่อขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี ข. 3 วิธี ค. 4 วิธี ง. 5 วิธี
8. โปรแกรมใดต่อไปนี้สนับสนุนการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
ก.Windows Media Player ข. C+ + ค. Pascal ง. Cobol
9. การใช้บริการ TOT เสียค่าโทรศัพท์ในอัตรากี่บาท ใช้ได้นานกี่ชั่วโมง
ก. 2 บาท ใช้ได้นาน 3 ชั่วโมง ข. 2บาท ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง ค. 3 บาท ใช้ได้นาน 2 ชั่วโมง ง. 3 บาท ใช้ได้นาน 6 ชั่วโมง
10. สิ่งทีได้จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือ
ก. User Name , Passwoed ข. Solf ware , Hardware ค. User Passord, Telphon Number ง. TCP / IP, Hostแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 3ตอนที่ 1
1ข้อใดต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ก. Modem ข. Printer ค. Scanner ง. Carmera
2. รูปแบบของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่นิยมใช้กี่แบบ
ก. 1 แบบ ข. 2 แบบค. 3 แบบ ค. 4 แบบ
3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไปที่นิยมใช้ปัจจุบันคือ
ก. การเชื่อมต่อแบบส่วนบุคคล ข. การเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ใช้บริหาร ค. การเชื่อมต่อแบบองค์ ง. การเช่าใช้รายชั่วโมง
4. อุปกรณ์ใดที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรโดยทั่วไป
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, Lease Line, Router ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, Lease Lineง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, Lease Line, Router, ISR
5. ข้อใดแสดงลักษณะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
ก. Stat Network Gonnections ข. Setting Network ค. Setting Network Command ง. Stat Setting Program
6. ISDN ย่อมาจากอะไร
ก. Interated Service Digital Netwoork ข. Intergeater Service Digital Network ค. Intel Service Digital Network ง. Interrnational Service Digital Network
7. ข้อใดคือข้อดีของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ ISDN
ก. ค่าเช่าหมายเลขคู่สายถูก ข. ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหมายเลขคู่สาย ค. มีบริการอินเทอร์เน็ตฟรีจาก ISP ง. มีการบริการฟรีพื้นที่โฮมเพจ
8. การให้บริการ Cable Modem มีกี่แบบในปัจจบัน
ก. 1 แบบ ข. 2 แบบค. 3 แบบ ง. 4 แบบ
9. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดที่ให้บริการระบบ ADSL
ก. CS Internet ข. Tnailand Net ค.Samrat Broadband Service ง. Loxinfo
10. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใดที่ให้บริการระบบ Satrllite
ก. Loxinfo ข. Thailand Netค. Broadband ง. CS Internet
แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 4ตอนที่ 11.
1.เมื่อกล่าวถึงคำว่า เครือข่ายข้อมูล จะหมายสิ่งใด
ก. HTTR ข.WWW ค. TCR / IP ง. FTP
2. ข้อมูลหมายถึงการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
ก. Hypertext Transfre Protocal ข. Hyper Transfer Pootocal ค. Hypet Trausfer Protocal ง. Hypertext Transfer Proctocal
3. ข้อใดมีความหมายตรงกับ URL
ก. University Rrtrun Loscal ข. Universery Record Lacate ค. Uniform Resource Locator ง.Uniform Retrun Lacation
4. เมื่อกล่าวถึงคำว่า Hypertext จะหมายถึงข้อใด
ก. ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารแบบหนึ่ง ข. ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารที่มีแต่ข้อความ ค. ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารแสดงข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
5. Hypertext Markup Language สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. Hypertext Document ข. Hypertext Graphic ค. Hypertext Link ง. Hypermarkup
6. Web Page ในแต่ละหน้าส่วนประกอบใดบาง
ก. ประกอบไปด้วยเคลื่อนไหว สามมิติข. ประกอบไปด้วยอักษร กราฟฟิกส์ เสียง ภาพเคลื่อนไหวค. ประกอบไปด้วย อักษร ตัวเลข ภาพ เสียงง. ประกอบไปด้วยการแสดงการเชื่อมต่อข้อมูล
7. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับ Web Client มากที่สุด
ก. Web Server ข. Web Serviceค.Web Swit ง. Web Browser
8. ข้อใดคือ ความหมาย Top Domain ที่มีนามสกุล , or
ก. Organize ข. Organizationค.Organizator ง.Organisation
9. จากข้อมูลต่อไปนี้ Domain name ของสถานบันการศึกษา คือ
ก. sansook.com ข.chaiyo.comค.Msu.ac.th ง.hotmail.com
10. ข้อใดคือ ความหมายของ Top Domain ที่มีนามสกุล .com
ก. Comunication ข. Commenteryค.Commercial ง. Computer
แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 5ตอนที่ 1
1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Web Browser
ก. โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ข. โปรแกรมโดยทั่วไปสามารถเรียกใช้ได้ตลอด ค. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประมวลผล ง. โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับควบคุมระบบการทำงาน
2.ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมเว็บราวเซอร์มีกี่ส่วน
ก. 4 ส่วน ข. 5 ส่วนค. 6 ส่วน ง. 7 ส่วน
3. Headers and Footers เป็นการกำหนด การทำงานเรื่องใด
ก. การกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูล ข. กำหนดค่าพิมพ์หัวกระดาษท้ายกระดาษค. กำหนดการบันทึกข้อมูล ง. กำหนดการแสดงปุ่มต่างๆ บนบราวเซอร์
4. เมื่อทำการเลือก เมนู File คำสั่ง New เป็นการกระทำในสิ่งใด
ก. การเปิดหน้าต่างของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ใหม่ ข. การบันทึกข้อมูลบนเว็บเพจ ค. การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อการจัดพิมพ์ข้อมูลง. การแสดงผลข้อมูลหลักการประมวลผล
5. คำสั่งใดต่อไปนี้อยู่ในเมนู Edit
ก. New ข. Saveค. Cut ง. Goto6.คำสั่งใดต่อไปนี้อยู่ในเมนูคำสั่ง Viewก. New ข.Saveค. Cut ง. Goto
7. ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลจาก Web page
ก. เลือกเมนู→File → Save → as เลือกตำแหน่งที่จะเก็บข้อมูลข. เลือกเมนู→ Save as → เลือกตำแหน่งที่จะนำรูปไปวางค. เลือกเมนู View → Copy → เลือกตำแหน่งที่จะนำรูปไปวางง. เลือกเมนู Edil → Copy → เลือกตำแหน่งที่จะนำรูปไปวาง
8. ถ้าต้องการจัดเก็บข้อมูลภาพจากเว็บเพจข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกรูป → คลิกขวา → Save Picture Asข. เลือกรูป → Edit → Copyค. เลือกรูป → File → Save asง. เลือกรูป → File → Copy → Save
9. ถ้าต้องการจัดหมวดหมู่ของเว็บเพจข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกเมนู Favorites→ Add → Favorite แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการข. เลือกเมนู Favorites→ เลือกไดร์ที่ต้องการการจัดเก็บค. เลือกเมนู Favorites→ Add → Favoriteง. เลือกเมนู Favorites→ Copy → ไปตำแหน่งที่ต้องการเก็บเว็บเพจ
10. ข้อใดคือขั้นตอนในการกำหนดขนาดของตัวอักษรในเว็บเพจ
ก. เลือกเมนู File → Toolbar Text Sizeข. เลือกเมนู File → Text Sizeค. เลือกเมนู File → Staus Bar Text Sizeง. เลือกเมนู View → Text Size → Largest Medium, Smaller
แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 6ตอนที่ 1
1ไปรษณีย์อินทรอนิกส์ คือ
ก. การส่งจดหมายโดยทั่วไปข. การส่งจดหมายด่วนพิเศษค. การส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ง. ถูกทุก2.ข้ออีเมล์เริ่มมีผู้ใช้งานในปี พ.ศ. ใด
ก. 2513 ข. 2514ค. 2515 ง. 2516
3. ฟรีเมล์ใดต่อไปนี้ที่ให้บริการโดยคนไทย
ก. Thaimail.com ข. Hotmail.comค.Doraemon.com ง. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกทุกข้อ
4. ข้อใดมีความหมายตรงกับ E – mail Address มากที่สุด
ก. ที่อยู่ของผู้รับข้อมูลข. ที่อยู่ของผู้ส่งข้อมูลค. ที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่งอีเมล์ง. ที่อยู่ของข้อมูลที่ทำการส่งไป
5. โพรโตคอลใดที่ใช้ในการส่งอีเมล์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง
ก. TCP / IP ข. SMTPค. POP ง. HTTP
6. เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของไทยเมล์แล้ว รูปแบบอีเมล์ใดถูกต้อง
ก. Numwan@thaimail ข. Numwan-thaimailค. Numwan@thaimail.com ง. Numwan-thaimail.com
7. อีเมล์ในรูปแบบใดที่จะได้มาก็มาก็ต่อเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้บริการ
ก. อีเมล์จาก ISP ข. อีเมล์จากหน่วยงานที่สังกัดค. อีเมล์จากเว็บไซต์ ง. ถูกทุกข้อ
8. ประเภทของอีเมล์ที่มีให้บริการในปัจจุบันข้อใดถูกต้อง
ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภทค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท
9. อีเมล์รูปแบบใดที่ผู้ใช้สามารถเปิดอ่านได้จากเครื่องของตนเอง แต่จดหมายยังคงอยู่ที่เครื่องให้บริการ
ก. Web Base E-mail ข. POP mailค. Imap mail ง.เหมือนกันทุกแบบ
10. โปรแกรมที่ใช้ในการรับ-ส่งอีเมล์ทำหน้าที่อะไรบ้าง
ก. อ่านจดหมาย → ตอบจดหมายข. อ่านจดหมาย → ตอบจดหมาย → เก็บจดหมายไว้ในไฟล์ → ลบจดหมาย →ส่งต่อผู้อื่น → ส่งให้ผู้อื่นค. อ่านจดหมาย → ตอบจดหมาย → ลบจดหมาย→ ส่งให้ผู้อื่นง. อ่านจดหมาย→ ตอบจดหมาย → จัดเก็บจดหมาย
แบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 7ตอนที่ 1
1.ระบบการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เรียกว่าอะไรก. Search Engine ข. Search Dataค. Search Internet ง. ถูกทุกข้อ2. ข้อมูลให้ความหมายของ Search Engine ได้ถูกต้องที่สุดก. เป็นแหล่งรวมข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดข. เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค. เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลง. เป็นเครื่องที่ช่วยให้เราไปถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ3. Search Engine มีกี่ประเภทก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภทค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท4. Search Engine ประเภทใดที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดก. Indexers ข. Directoriesค. Metasearch ง. ถูกทุกข้อ5. Search Engine ประเภทไดเรคทอรี่ ( Directories) มีลักษณะการทำงานอย่างไรก. เป็นการค้นหาจากรายละเอียดของเว็บเพจข. เป็นการค้นหาและวิเคราะห์หารายละเอียดขอลเว็บเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรค. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการทำงานของคอมพิวเตอร์ง. เป็นการค้นหาข้อมูลจากวันเดือนปีที่สร้างขึ้น6. เว็บไซต์ใดที่ให้บริการค้นหาข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก. www.yahoo.com ข. http://www.google.comค.7/. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล “ โทรทัศน์และสถานี ” ควรใช้การค้นหาแบบใดก. การค้นหาโดยใช้เงื่อนไข ข. การค้นหาจาก Keywordค. การค้นหาโดยใช้ตัวเชื่อม “ NOT” ง. การค้นหาโดยใช้ตัวเชื่อม “OP”8. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูล “ฟุตบอลหรือนักฟุตบอล” ควรใช้การค้นหาแบบใดก. การค้นหาโดยใช้เงื่อนไข “ AND ” ข. การค้นหาจาก Keywordค. การค้นหาโดยใช้ตัวเชื่อม “NOT” ง. การหาค้นหาโดยใช้ตัวเชื่อม “ OR”9. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่ นิยมให้บริการในลักษณะก. Indexers ข. Directoriesค.Met search ง.ถูกทุกข้อ10. ข้อใดไม่ใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลในไทยก. www.google.com ข.www.siamguru.comค.www.sanook.com ง. www.hunse.comแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 8ตอนที่ 11. FIP ย่อมาจากอะไรก. File Track Pass ข. File Transfer Photoค. File Transfer Protocot ง.File Transfer Pass2. ประเภทของ FTP มีอยู่กี่ประเภทก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภทค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท3. Anonymous FTP มีลักษณะการให้บริการอย่างไรก. หน่วยงานของรัฐ ไม่จำเป็นต้องการมีรหัสผ่านข. หน่วยงานเอกชนจำเป็นต้องมีรหัสผ่านค. ใช้ตามสถานศึกษาและภายในบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสผ่านจึงสามารถใช้งานได้ง. ใช้ในสาธารณะให้บริการดึงไฟล์ฟรีโดยไม่มีรหัสผ่าน4. Private FTP มีลักษณะการให้บริการอย่างไรก. ใช้ในสาธารณะให้บริการดังไฟล์โดยไม่มีรหัสผ่านข. ใช้ตามสถานศึกษาและภายในบริษัท ผู้ใช้บริการจะต้องมีรหัสผ่านจึงสามารถใช้งานได้ค. ใช้ในหน่วยงานเอกชน ไม่จำเป็นต้องมีรหัสผ่านง. ใช้ในหน่วยงานของราชการ จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน5. Downloading หมายถึงก. เป็นการบันทึกข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์ข. เป็นการคัดลอกข้อมูลจากเว็บเพจค. เป็นการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องให้บริการมายังเครื่องผู้ใช้งานง. เป็นการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์มายังเครื่องผู้ใช้งาน6. ประเภทของแฟ้มข้อมูล ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภทค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท7. ฟรีแวร์ คือซอฟต์แวร์ประเภทใดก. สามารถใช้งานได้ฟรี ข. ทดลองใช้ได้มีกำหนดวันค. เพื่อให้กำหนดใช้ ง. ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ8. แชร์แวร์ คือ ซอฟต์แวร์ประเภทใดก. สามารถใช้งานได้ฟรี ข. ทดลองใช้ได้ไม่มีกำหนดวันค. เพื่อให้ทดลองใช้ ง. ผลิตออกมาใช้เพื่อจำหน่ายโดยเฉพาะ9. ประเภทซอฟต์แวร์ทีมีบริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตมีกี่ประเภทก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภทค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท10. ข้อใดคือโปรแกรมที่ช่วยในการดาวน์โหลดก. โปรแกรม Winzip ข. โปรแกรม Telepot Proค. โปรแกรม Winamp ง. โปรแกรม DAPแบบประเมินผลการเรียนรู้ หน่วยที่ 9ตอนที่ 11. IRC ย่อมาจากอะไรก. Internet Rerate Chat ข. Internet Relay Chatค. Internet Replay Chat ง. Internet Reply Chat2. ประเภทของ Chat ที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภทก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภทค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท3. การ Chat ผ่านเว็บ (Web Chat ) มีลักษณะการทำงานอย่างไรก. เป็นการสนทนาผ่านบราวเซอร์ข. เป็นการสนทนาโดยโปรแกรมสำเร็จรูปค. เป็นการสนทนาโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้ให้บริการง. ถูกทุกข้อ4. ข้อใดเป็นลักษณะของการ Chat ที่นิยมใช้บนระบบอินเทอร์เน็ตก. การ Chat ข้อมูลผ่าน Serverข. การ Chat ผ่านเว็บ (Web Chat )ค. การ Chat ผ่านโปรแกรมง. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกทุกข้อ5. โปรแกรมใดที่ได้รับความนิยมในการสนทนามากที่สุดก. Pirch ข. MSN Messengerค. QQ ง. Yahoo Messenger6. โปรแกรมสามารถสนทนาประเภทใดที่มีความสามารถและถูกเล่นในการทำงานมากที่สุดก. Web Chat ข. การ Chat ผ่าน Serverค. การ Chat ผ่านโปรแกรม ง.การ Chat ระหว่างผู้ใช้โดยตรง7. การ Chat ผ่านโปรแกรมข้อใดถูกต้องก. เป็นการสนทนาที่โปรแกรมติดต่อกันโดยตรงข. เป็นการสนทนาที่มีลูกเล่นให้ใช้งานมากกว่าค. เป็นการสนทนาที่ผ่านบราวเซอร์ง. ถูกทุกข้อ8. มารยาทในการสนทนาข้อมูลใดถูกต้องก. ควรใช้ข้อความที่เป็นกันเองในการติดต่อสื่อสารข. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อค. ส่งข้อความซ้ำ ๆ เพื่อให้ผู้ติดต่อสามารถจำได้ง. ใช้ชื่อเดิมในการสนทนา9. มารยาทใดในการสนทนาไม่ควรปฏิบัติที่สุดก. ใช้ข้อความกะทัดรัดข. สนทนาหน้าห้องด้วยความเป็นกันเองค. พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นง. ถูกทุกข้อ10. การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไรก. ประหยัดค่าใช้จ่ายข.สะดวกรวดเร็วค. ครอบคลุมกว้างขวางง.ถูกทุกข้อบทที่ 101. รหัสผ่านที่นิยมกำหนดกันโดยทั่วไปมีกี่ตัวอักษรก. 6 ตัวอักษรข. 7 ตัวอักษรค. 8 ตัวอักษรง. 9 ตัวอักษร2. ระบบ Fire wall ในการรักษาความปลอดภัยแบ่งได้เป็นกี่ชนิดก. 1 ชนิดข. 2 ชนิดค. 3ชนิดง. 4 ชนิด3. data encryption หมายถึงก. การแทนค่าข้อมูลข. การเข้ารหัสข้อมูลค. การปฏิบัติการด้านข้อมูลง. การแทนที่ของแฟ้มข้อมูล4. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติก. data diddlingข. trojan horseค. salami techniquesง. tap doors5. hacker หมายถึงอะไรก. พนักงานต้อนรับข. นักเจาะข้อมูลค. อาชากรสงครามง. ผู้พัฒนาระบบ6.กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้จำแนกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นกี่ประเภทก. 6 ประเภทข. 7 ประเภทค. 8 ประเภทง. 9 ประเภท7. digital signature หมายถึงก. การพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ข. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ค. กล้องดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ง. ถูกทุกข้อ8. การกระทำใดถือเป็นข้อยกเวันของการละเมิดลิขสิทธิ์ก. การกระทำเพื่อประโยชน์ในการศึกษามิใช่หากำไรข. การกระทำเพื่อใช้งานส่วนตัวค. การกระทำเพื่อประโยชน์ทางราชการง. ถูกทุกข้อ9.บัตร ATM มีความสัมพันธ์กับข้อใดก. possessed objectsข. data objectsค. original objectsง. computer center10. ไวรัสประเภทใดต่อไปนี้ที่สามรถเปลี่ยนรูปแบบของตนเองไปตามโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เกาะอยู่ก

Sunday, September 17, 2006

 

หวัดดีค่ะ ! วรรณวิศา ค่ะ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่

เว็บ noonuy

สวัดดีค่ะ

ดิฉันนางสาววรรณวิศา ปาปะเขา

เลขที่ 25 ห้อง 5คพ 4

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


This page is powered by Blogger. Isn't yours?